World Cup team notes

2014-2015

 GOLDSILVERBRONZE
TOTAL : 9225
#4: Heerenveen
(2 medals)

1

(I. Blondin: mass start)

0

1

(L. Dubreuil: 500m)

#3: Berlin
(3 medals)
0

2

(L. Dubreuil: 500m)

(I. Blondin: mass start)

1

(L. Dubreuil: 500m)

#2: Seoul
(3 medals)
00

3

(I. Blondin: 5000m)

(I. Blondin: mass start)

(L. Dubreuil: 500m)

#1: Obihiro
(1 medal)
1
(I. Blondin: mass start)
00

 2013-2014

 OGLDSILVERBRONZE
TOTAL : 10235
#4: Heerenveen
(3 medals)

1

(D. Morrison: 1000m)

0

2

(G. Junio: 500m (1))

(I. Blondin: mass start)

#5: Inzell
(2 medals)
0

2

(D. Morrison: 1500m)

(G. Junio: 500m (1))

0
#4: Berlin
(0 medal)
0

0

0
#3: Astana
(1 medal)
00

1

(B. Schussler: 1500m)

#2: Salt Lake City
(2 medals)

1

(G. Junio: 500m (1))

1

(Women Team Pursuit: Schussler, Nesbitt, Christ)

0
#1: Calgary
(2 medals)
00

2

(J. Gregg: 500m (1))

(J. Gregg: 500m (2))

 

2013-2014

 ORARGENTBRONZE
TOTAL : 18
684
World Cup Final: Heerenveen
(4 medals)

1

(C. Nesbitt: 1000m)

2

(J. Gregg: 500m)

(Women Team Pursuit: Christ, Nesbitt, Schussler)

1

(C. Nesbitt: 1500m)

#7: Erfurt
(1 medal)
0

1

(Women Team Pursuit: Blondin, Christ, Klassen)

0

#6: Inzell
(0 médaille)
0

0

0

#6: Calgary
(2 medals)
 

1

(C. Nesbitt: 1000m)

1

(J. Gregg: 500m)

#5: Harbin, CHN
(0 medal)

0

0

0

#4: Nagano
(4 medals)

1

(C. Nesbitt: 1000m (2))

3

(C. Nesbitt: 1000m (1))

(D. Morrison: 1000m)

(G. Junior: 500m)

0

#3: Astana
(2 medals)

2

(C. Nesbitt: 1500m)

(Poursuite féminin: Blondin, Nesbitt, Schussler)

0

0

#2: Kolomna
(2 medals)

0

1

(I. Blondin: mass start)

1

(C. Nesbitt: 1500m)

#1: Heerenveen
(3 medals)

2

(D. Morrison: 1000m)

(C. Nesbitt: 1500m)

0

1

(Women Team Pursuit: Blondin, Nesbitt, Schussler)